Visible light driven H2 production in molecular systems employing colloidal MoS2 nanoparticles as catalyst

Xu Zong, Yong Na, Fuyu Wen, Guijun Ma, Jinhui Yang, Donge Wang, Yi Ma, Mei Wang, Licheng Sun, Can Li
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907307h