Reactions of indenyl-functionalized imidazolium salts and N-heterocyclic carbenes with Ru3(CO)12

Congying Zhang, Feng Luo, Bin Cheng, Bin Li, Haibin Song, Shansheng Xu, Baiquan Wang
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906933j