Multifrequency EPR study of the mobility of nitroxides in solid-state calixarene nanocapsules

Anthony W. Coleman, Gennady S. Ananchenko, John A. Ripmeester, Elena G. Bagryanskaya, Dmitriy N. Polovyanenko, Matvey V. Fedin, Leonid Kulik, Alexander Schnegg, Anton Savitsky, Klaus Möbius
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906827a