Two unprecedented porous anionic frameworks: organoammonium templating effects and structural diversification

Xiang-Rong Hao, Xin-Long Wang, Zhong-Min Su, Kui-Zhan Shao, Ya-Hui Zhao, Ya-Qian Lan, Yao-Mei Fu
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906728k