Enhanced fluorescence sensing of hydroxylated organotins by a boronic acid-linked Schiff base

Shun-Hua Li, Fei-Ran Chen, Yue-Feng Zhou, Jia-Ni Wang, Hong Zhang, Jin-Gou Xu
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906467b