A study on the near-infrared luminescent properties of xerogel materials doped with dysprosium complexes

Jing Feng, Liang Zhou, Shu-Yan Song, Zhe-Feng Li, Wei-Qiang Fan, Li-Ning Sun, Ying-Ning Yu, Hong-Jie Zhang
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906419b