Formation of linear main-chain polypseudorotaxanes with supramolecular polymer backbones via two self-sorting host–guest recognition motifs

Feng Wang, Bo Zheng, Kelong Zhu, Qizhong Zhou, Chunxi Zhai, Shijun Li, Ning Li, Feihe Huang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b905837k