High-density, vertically aligned crystalline CrO2 nanorod arrays derived from chemical vapor deposition assisted by AAO templates

Qiang Zhao, Gehui Wen, Zhigang Liu, Jujun Yuan, Dongmei Li, Guangtian Zou, Rongkun Zheng, Simon P. Ringer, Ho-Kwang Mao
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b905308e