Superconducting TaS2−xIy hierarchical nanostructures

Xing-Cai Wu, You-Rong Tao, Qi-Xiu Gao, Chang-Jie Mao, Jun-Jie Zhu
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b905168f