Tyrosine-67 in cytochrome c is a possible apoptotic trigger controlled by hydrogen bonds via a conformational transition

Tianlei Ying, Zhong-Hua Wang, Ying-Wu Lin, Jin Xie, Xiangshi Tan, Zhong-Xian Huang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b904347k