Random network behaviour of protein structures

  • K. V. Brinda, Saraswathi Vishveshwara, Smitha Vishveshwara
  • Molecular BioSystems, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b903019k

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/b903019k

In partnership with:

Link to Royal Society of Chemistry showcase