Effect of dielectric layers on device stability of pentacene-based field-effect transistors

Chong-an Di, Gui Yu, Yunqi Liu, Yunlong Guo, Xiangnan Sun, Jian Zheng, Yugeng Wen, Ying Wang, Weiping Wu, Daoben Zhu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b902476j