Electrochemical behavior of lactate dehydrogenase immobilized on “silica sol–gel/nanometre-sized tridecameric aluminium polycation” modified gold electrode and its application

Jiongjia Cheng, Deqian Huang, Jing Zhang, Wenjing Yang, Na Wang, Yongbo Sun, Keyu Wang, Xiangyin Mo, Shuping Bi
  • The Analyst, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b823096j