Electrochemical formation of Mg–Li–Ca alloys by codeposition of Mg, Li and Ca from LiCl–KCl–MgCl2–CaCl2 melts

Yong De Yan, Mi Lin Zhang, Yun Xue, Wei Han, Dian Xue Cao, Xiao Yan Jing, Li Yi He, Yi Yuan
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b821609f