Copolymerization of CO2 and cyclohexene oxide using a lysine-based (salen)CrIIICl catalyst

Liping Guo, Congmin Wang, Wenjia Zhao, Haoran Li, Weilin Sun, Zhiquan Shen
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b821184a