Computational methods for design of organic materials with high charge mobility

Linjun Wang, Guangjun Nan, Xiaodi Yang, Qian Peng, Qikai Li, Zhigang Shuai
  • Chemical Society Reviews, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b816406c