Species Richness, Molecular Taxonomy and Biogeography of the Radicine Pond Snails (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Old World

  • Olga V. Aksenova, Ivan N. Bolotov, Mikhail Yu. Gofarov, Alexander V. Kondakov, Maxim V. Vinarski, Yulia V. Bespalaya, Yulia S. Kolosova, Dmitry M. Palatov, Svetlana E. Sokolova, Vitaly M. Spitsyn, Alena A. Tomilova, Oksana V. Travina, Ilya V. Vikhrev
  • Scientific Reports, July 2018, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1038/s41598-018-29451-1

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-29451-1

The following have contributed to this page: Olga V. Aksenova