Antigen-receptor genes of the agnathan lamprey are assembled by a process involving copy choice

Fumikiyo Nagawa, Natsuko Kishishita, Kazumichi Shimizu, Satoshi Hirose, Masato Miyoshi, Junnya Nezu, Toshinobu Nishimura, Hirofumi Nishizumi, Yoshimasa Takahashi, Shu-ichi Hashimoto, Masaki Takeuchi, Atsushi Miyajima, Toshitada Takemori, Anthony J Otsuka, Hitoshi Sakano
  • Nature Immunology, December 2006, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/ni1419
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Natsuko Kishishita