High incidence of ultraviolet-B-or chemical-carcinogen-induced skin tumours in mice lacking the xeroderma pigmentosum group A gene

Hironobu Nakane, Seiji Takeuchi, Shunsuke Yuba, Masafumi Saijo, Yoshimichi Nakatsu, Hiroaki Murai, Yoko Nakatsuru, Takatoshi Ishikawa, Seiichi Hirota, Yukihiko Kitamura, Yoko Kato, Yukio Tsunoda, Hiroko Miyauchi, Takeshi Horio, Tomoyuki Tokunaga, Tsukasa Matsunaga, Osamu Nikaido, Yoshitake Nishimune, Yoshio Okada, Kiyoji Tanaka
  • Nature, September 1995, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/377165a0
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor yoko kato