Bei-Sheng Kang, Ting-Bin Wen, Xiang-Yang Yu, Hua-Xin Zhang, Ye-Xiang Tong, Cheng-Yong Su, Zhong-Ning Chen, Han-Qin Liu
  • Journal of Cluster Science, January 1999, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1023/a:1022681127451
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1023/a:1022681127451

The following have contributed to this page: Professor Ting-Bin Wen

In partnership with: