Theoretical Study of Binding Interactions and Vibrational Raman Spectra of Water in Hydrogen-Bonded Anionic Complexes:  (H2O)n-(n= 2 and 3), H2O···X-(X = F, Cl, Br, and I), and H2O···M-(M = Cu, Ag, and Au)

De-Yin Wu, Sai Duan, Xiu-Min Liu, Yong-Chun Xu, Yu-Xiong Jiang, Bin Ren, Xin Xu, S. H. Lin, Zhong-Qun Tian
  • The Journal of Physical Chemistry A, February 2008, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/jp0722105
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Sai Duan