Geochronological and geochemical studies of the OIB-type Baiyanghe dolerites: implications for the existence of a mantle plume in northern West Junggar (NW China)

XIU-QUAN MIAO, XIN ZHANG, HUI ZHANG, JIN-RONG WANG, ZHENG LIU, CHENG-ZE LI, QIANG SHI, RUN-WU LI, YAO-SHEN HUANG, QUAN-ZHENG MA
  • Geological Magazine, March 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/s0016756818000134

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/s0016756818000134

In partnership with: