Dating Human Settlement in the East-Central Tibetan Plateau During the Late Holocene

LeLe Ren, GuangHui Dong, HaiMing Li, Dave Rhode, Rowan K. Flad, GuoQiang Li, Ying Yang, ZhongXin Wang, LinHai Cai, XiaoYan Ren, DongJu Zhang, FaHu Chen
  • Radiocarbon, November 2017, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/rdc.2017.117

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/rdc.2017.117