Generation of strong magnetic fields with a laser-driven coil

  • Zhe Zhang, Baojun Zhu, Yutong Li, Weiman Jiang, Dawei Yuan, Huigang Wei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Gang Zhao, Jiayong Zhong, Bo Han, Neng Hua, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Chen Wang, Zhiheng Fang, Jie Zhang
  • High Power Laser Science and Engineering, January 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/hpl.2018.33

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/hpl.2018.33