Progress of the injection laser system of SG-II

Wei Fan, Youen Jiang, Jiangfeng Wang, Xiaochao Wang, Dajie Huang, Xinghua Lu, Hui Wei, Guoyang Li, Xue Pan, Zhi Qiao, Chao Wang, He Cheng, Peng Zhang, Wenfa Huang, Zhuli Xiao, Shengjia Zhang, Xuechun Li, Jianqiang Zhu, Zunqi Lin
  • High Power Laser Science and Engineering, January 2018, Cambridge University Press
  • DOI: 10.1017/hpl.2018.31

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1017/hpl.2018.31

In partnership with: