Summary of the Japanese Respiratory Society statement for the treatment of lung cancer with comorbid interstitial pneumonia

  • Takashi Ogura, Nagio Takigawa, Keisuke Tomii, Kazuma Kishi, Yoshikazu Inoue, Eiki Ichihara, Sakae Homma, Kazuhisa Takahashi, Hiroaki Akamatsu, Satoshi Ikeda, Naohiko Inase, Tae Iwasawa, Yuichiro Ohe, Hiromitsu Ohta, Hiroshi Onishi, Isamu Okamoto, Kazumasa Ogawa, Kazuo Kasahara, Hiroki Karata, Takumi Kishimoto, Yuka Kitamura, Akihiko Gemma, Hirotsugu Kenmotsu, Hiroyuki Sakashita, Susumu Sakamoto, Katsutoshi Sekine, Yuichi Takiguchi, Yuji Tada, Shinichi Toyooka, Yuko Nakayama, Yasuhiko Nishioka, Koichi Hagiwara, Masaki Hanibuchi, Junya Fukuoka, Yuji Minegishi, Toyoshi Yanagihara, Nobuyuki Yamamoto, Hiromasa Yamamoto, Mina Gaga, Kwun M. Fong, Charles A. Powell, Katsuyuki Kiura
  • Respiratory Investigation, August 2019, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.resinv.2019.06.001

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.resinv.2019.06.001

The following have contributed to this page: Satoshi Ikeda