Evolution and Variation of the SARS-CoV Genome

  • Jianfei Hu, Jing Wang, Jing Xu, Wei Li, Yujun Han, Yan Li, Jia Ji, Jia Ye, Zhao Xu, Zizhang Zhang, Wei Wei, Songgang Li, Jun Wang, Jian Wang, Jun Yu, Huanming Yang
  • Genomics Proteomics & Bioinformatics, August 2003, Elsevier
  • DOI: 10.1016/s1672-0229(03)01027-1

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/s1672-0229(03)01027-1