NS3 protein of hepatitis C virus regulates cyclooxygenase-2 expression through multiple signaling pathways

  • Lili Lu, Liang Wei, Guiqing Peng, Yongxin Mu, Kailang Wu, Lei Kang, Xiaohong Yan, Ying Zhu, Jianguo Wu
  • Virology, February 2008, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.virol.2007.09.025

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2007.09.025