Chemoenzymatic asymmetric synthesis of fluoxetine, atomoxetine, nisoxetine, and duloxetine

Rohan Kalyan Rej, Tapas Das, Suman Hazra, Samik Nanda
  • Tetrahedron Asymmetry, August 2013, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.06.003

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2013.06.003