N-doped hierarchical porous carbon derived from hypercrosslinked diblock copolymer for capacitive deionization

Yang Li, Ijaz Hussain, Junwen Qi, Chao Liu, Jiansheng Li, Jinyou Shen, Xiuyun Sun, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Separation and Purification Technology, June 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.seppur.2016.04.007
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2016.04.007

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li