Growth, structure and physical properties of gadolinium doped Sr2IrO4 single crystal

Song-Tao Dong, Bin-Bin Zhang, Lunyong Zhang, Y.B. Chen, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, S.H. Yao, Yan-Feng Chen
  • Physics Letters A, July 2014, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.physleta.2014.07.033
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Lunyong Zhang