The origin of hematite nanowire growth during the thermal oxidation of iron

Lu Yuan, Yiqian Wang, Rongsheng Cai, Qike Jiang, Jianbo Wang, Boquan Li, Anju Sharma, Guangwen Zhou
  • Materials Science and Engineering B, February 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.mseb.2011.12.034
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang and Professor Guangwen Zhou