New findings in phase transitions of spinel studied by transmission electron microscopy

Zhong-Xu Dai, Renhui Wang, Zhongling Xu, Xiaoyong Wang, Jianbo Wang, Jianian Gui, Xiao-Qing Yang
  • Micron, January 2005, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.micron.2004.06.003
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang