Synthesis of highly ordered Fe-containing mesoporous carbon materials using soft templating routes

Jiansheng Li, Juan Gu, Huijun Li, Yi Liang, Yanxia Hao, Xiuyun Sun, Lianjun Wang
  • Microporous and Mesoporous Materials, March 2010, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.micromeso.2009.08.015
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2009.08.015

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li