Emodin alleviates lung injury in rats with sepsis

  • Jiang-Tao Yin, Bing Wan, Da-Dong Liu, Sheng-Xia Wan, Hai-Yan Fu, Yin Wan, Hao Zhang, Yikun Chen
  • Journal of Surgical Research, May 2016, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jss.2015.12.049

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2015.12.049