An indirect sandwich ELISA for the determination of agkisacutacin in human serum: Application to pharmacokinetic study in Chinese healthy volunteers

  • Ya-Nan Zhao, Xiang-Rong Dai, Juan-Juan Liu, Xiang-Hong Li, Jing-Jing Yang, Hua Sun, Ping Wu, Jie Shen, Jian-Ping Lu, Hai-Tang Xie, Xiao-Quan Liu
  • Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, November 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jpba.2012.06.001

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2012.06.001