Biological denitrification of high-nitrate wastewater in a modified anoxic/oxic-membrane bioreactor (A/O-MBR)

Jinyou Shen, Rui He, Weiqing Han, Xiuyun Sun, Jiansheng Li, Lianjun Wang
  • Journal of Hazardous Materials, December 2009, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.07.045
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.045

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li