Growth and properties of 20at% Yb3+-doped YALO3 single crystal

  • Guangjun Zhao, Xionghui Zeng, Changtai Xia, Shengming Zhou, ShunGuang Li, Jun Xu
  • Journal of Crystal Growth, July 2004, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.04.007

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.007