In situ preparation of Al-containing PVDF ultrafiltration membrane via sol–gel process

Ruizhi Pang, Jiansheng Li, Kajia Wei, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Journal of Colloid and Interface Science, December 2011, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.jcis.2011.09.001
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2011.09.001

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li