Enhanced electrochemical degradation of dinitrotoluene wastewater by Sn–Sb–Ag-modified ceramic particulates

Yong Chen, Wei Shi, Hongmin Xue, Weiqing Han, Xiuyun Sun, Jiansheng Li, Lianjun Wang
  • Electrochimica Acta, December 2011, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.electacta.2011.09.047
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.09.047

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li