Interrupted hepatic inferior vena cava with transhepatic continuations in a scimitar variant

  • Yen-Jen Wang, Mei-Jui Weng, Wen-Sheng Tzeng, Mei-Hua Lee, Reng-Hong Wu, Matt Chiung-Yu Chen, Shih-Chin Chang, Jui-Lung Fang, I-Ha Lao, Huei-Lung Liang, Huay-Ben Pan
  • European Journal of Radiology Extra, October 2007, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ejrex.2007.06.012

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrex.2007.06.012