Synthesis of nanoscale zero-valent iron/ordered mesoporous carbon for adsorption and synergistic reduction of nitrobenzene

Xiaofeng Ling, Jiansheng Li, Wen Zhu, Yaoyao Zhu, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Chemosphere, May 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.02.002
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.02.002

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li