Growth and optical properties of hierarchical flower-like ZnO nanostructures

Xiangzhou Lv, Xinchuan Liu, Qimeng Sun, Yongqian Wang, Bing Yan
  • Ceramics International, February 2017, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.11.168

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.11.168