Effect of vegetation coverage on aeolian dust accumulation in a semiarid steppe of northern China

Yuchun Yan, Xingliang Xu, Xiaoping Xin, Guixia Yang, Xu Wang, Ruirui Yan, Baorui Chen
  • CATENA, December 2011, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.catena.2011.07.002
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Xingliang Xu