Dietary arginine requirement of juvenile yellow grouper Epinephelus awoara

  • Qi-Cun Zhou, Wen-Ping Zeng, Hua-Lang Wang, Feng-Jun Xie, Tuo-Wang, Chang-Qu Zheng
  • Aquaculture, June 2012, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.aquaculture.2012.03.042

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.03.042