An interaction of helicid with liposome biomembrane

Rong Fan, Lihua Gan, Mingxian Liu, Dazhang Zhu, Liuhua Chen, Zijie Xu, Zhixian Hao, Longwu Chen
  • Applied Surface Science, January 2011, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.apsusc.2010.09.057
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Mingxian Liu