One-pot synthesis of dimethyl carbonate catalyzed by n-Bu4NBr/n-Bu3N from methanol, epoxides, and supercritical CO2

Jie-Sheng Tian, Jin-Quan Wang, Jian-Yu Chen, Jian-Guo Fan, Fei Cai, Liang-Nian He
  • Applied Catalysis A General, February 2006, Elsevier
  • DOI: 10.1016/j.apcata.2005.12.002
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Liang-Nian He