Contributors

  • Marianne Berwick, Joanna Biazik, Angela Cadou, Zhi Chen, Swati Choksi, Zufeng Ding, Eeva-Liisa Eskelinen, Yong-Qi Fang, Leora M. Fox, Marc Francaux, Mitsunori Fukuda, Saeid Ghavami, Adrienne M. Gorman, Eric Hayat, Chien-An A. Hu, Mohammed-Ali Ishak, Koutaro Ishibashi, Richard Jäger, Cécile Jamart, Eija Jokitalo, Michael P. Lisanti, Shijie Liu, Zhenggang Liu, Zhihe Liu, Shin-ei Matsumoto, Hiroshi Matsuura, Andreas Mayer, Jawahar L. Mehta, Yubin Miao, Yumiko Motoi, Mariko Omatsu-Kanbe, Tassula Proikas-Cezanne, Ahmed F. Salem, Afshin Samali, Kohei Shimada, Laurel Sillerud, Larry Sklar, Federica Stogia, Zsuzsanna Takacs, Salina Torres, Helena Vihinen, Xianwei Wang, Kirsten White, Zhenglong Wu, Zhong-Feng Xue, Ai Yamamoto, Behzad Yeganeh, Lu Zhang, Yan Zhang
  • January 2015, Elsevier
  • DOI: 10.1016/b978-0-12-801043-3.00024-8

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-801043-3.00024-8

The following have contributed to this page: Professor Marc Francaux