Penetration performance of W/Cu double-layer shaped charge liners

  • Wen-Jian Dong, Jin-Xu Liu, Xing-Wang Cheng, Shu-Kui Li, Qing-He Zou, Wen-Qi Guo
  • Rare Metals, July 2015, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s12598-015-0550-1

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s12598-015-0550-1