Single atom accelerates ammonia photosynthesis

Pengcheng Huang, Wei Liu, Zhihai He, Chong Xiao, Tao Yao, Youming Zou, Chengming Wang, Zeming Qi, Wei Tong, Bicai Pan, Shiqiang Wei, Yi Xie
  • Science in China Series B Chemistry, June 2018, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s11426-018-9273-1
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s11426-018-9273-1

The following have contributed to this page: Professor Chengming Wang